Thủy Sản

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Thủy sản toàn quốc lần thứ VI

Hội nghị được diễn ra vào tháng 9/2016 tại Viện NTTS II, Tp Hồ Chí Minh. Khoa Thủy sản đã tham gia với 5 đề tài của giáo viên và sinh viên các ngành Nuôi trồng thủy sản, Bệnh thủy sản và Quản lý Nguồn lợi Thủy sản.

Kỷ yếu hôị thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế

Tháng 12 năm 2005

Báo cáo tóm tắt Hội nghị khoa học trẻ Thủy sản