Nguồn Lợi Thủy Sản

World Atlas of Seagrass

The most abundant document of seagrass ecosystem in the World!

Seagrass – A training manual for resources management

Involving 10 modules that supports essential resources for better management of seagrass.

Xác định các bãi đẻ của nhóm cá rạn san hô vùng biển Sơn Chà – Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đặng Đỗ Hùng Việt