Luật và QLĐB

Danh mục các tạp chí được tính điểm theo hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

Danh sách được cập nhật đến năm 2016.

Đầu tư cho các Hệ sinh thái Vùng bờ biển

Tài liệu Hướng dẫn cho các Nhà báo về Vai trò của các Hệ sinh thái Vùng bờ biển

Blue carbon – Global Option for Reducing Emissions from the Degradation and Development of Coatsal Ecosystem

Juha Siikamäki, James N. Sanchirico, Sunny Jardine, David McLaughlin, and Daniel F. Morris

Luật Thủy sản 2003

Luật của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 17/2003/QH11 về Thủy sản

ICZM Miền Trung

Những vấn đề quản lý tổng hợp vùng bờ miền Trung và các đề xuất

Đồng quản lý nghề cá

Sổ tay thực hành “Đồnq quản lý nghề cá”, tài liệu của SCAFI