GIS RS QLNLTS

Tạp chí Remote Sensing, chuyên đề đặc biệt: “Water Optics and Water Colour Remote Sensing”

Special issue Water Optics and Water Colour Remote Sensing book cover image

Thông tin chi tiết về chuyên đề có thể xem ở đây.

Để tải các bài báo riêng biệt, vui lòng xem tại đây. Để tải đầy đủ cuốn sách, vui lòng theo đường dẫn này.

Remote sensing for Aquatic Resources Monitoring

Result of a special session at the 2008 ASPRS Annual Conference

Remote Sensing of Seagrass using Multiple Data sources

International Blue Carbon Scientific Working Group

Phytoplankton Functional Types from Space
IOCCG (2014). Phytoplankton Functional Types from Space. Sathyendranath, S.
(ed.), Reports of the International Ocean-Colour Coordinating Group, No. 15, IOCCG,
Dartmouth, Canada.
Seagrass change assessment using satellite data for Wallis lake, NSW

Environmental Remote Sensing group – Một báo cáo kĩ thuật khá hay về đánh giá biến đông cỏ biển từ nguồn ảnh viễn thám. Báo cáo cũng cung cấp một số kiến thức nền về viễn thám, phổ phản xạ của nhiều loài cỏ khác nhau.

Change in Seagrass coverage and Links to Water Quality off the Adelaide Metropolitan Coastline

ISBN 0-7308-0243-4

Handbook of Satellite Remote Sensing Image Interpretation: Applications for Marine Living Resources Conservation and Management

EU PRESPO and IOCCG, Dartmouth, Canada. Edited by Jesus Morales, Venetia Stuart, Trevor Platt and Shubha Sathyendranath, p. 293, 2011.

Viễn thám và lập bản đồ rừng ngập mặn

Báo cáo nghiên cứu tại tỉnh Kiên Giang

Remote sensing and Fisheries Application

An Overview

Ocean Remote Sensing of Coastal Habitat Mapping

Teruhisa Komatsu, 2011