Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

Bathymetry from satellite imagery  

  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
01/01/2017 11:56 am  

You can find here such comprehensive information about Sen2Coral as well as bathymetry from Sentinel 2 and Landsat 8, involving their vicarious calibration. Interesting!

Sen2Coral: Current progress on Sentinel 2 for Coral reef applicaiton


ReplyQuote
hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
01/01/2017 12:07 pm  

Here comes the data, involving:

- TIFF image of Ln band.

- Sample truth points for highest R^2 (0.83).

I utilized SAGA GIS for this work.

Still more attention now:

- Is it necessary to choose randomly in almost areas of our study site?

That should be considered on paper. We need to think about the heterogenous constitution of water column as well as plumes of CDOM, detritus... that probably affect on pixel value.


ReplyQuote
hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
14/07/2017 5:04 pm  

Ảnh TIFF trong trường hợp này mới chỉ là bản nháp thôi, không có gía trị sử dụng. Thuật toán Ln của băng Blue và Green dường như không phù hợp trong điều kiện nước đục và cạn của vùng đầm phá.Tuy vậy, vẫn còn trường hợp chưa thử, đó là tính chuyển gía trị phản xạ về gía trị R_rs của mỗi băng.

Nếu quan tâm thì e cứ trao đổi thêm ở đây nhé.

Edited: 9 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register