Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

So sánh các cặp giá trị trung bình  

  RSS

hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:2 years  ago
Posts: 188
24/03/2017 4:14 pm  

Câu lệnh trong R:

pairwise.t.test(x, g, p.adjust.method = p.adjust.methods,

                paired = TRUE
                alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
                ...)

trong đó:

- x: trường chứa dữ liệu cần so sánh giá tri trung bình

- g: nhóm yếu tố

- p.adjust.method: "holm", "hochberg" hoặc "hommel"

- alternative: chọn "two.side" vì ta muốn kiểm tra về cả hai phía của dữ liệu

- paired: chọn TRUE nếu các quan sát tồn tại theo từng cặp.

Sử dụng một chương trình bảng tính bất kỳ, tạo hai cột, một cột chứa dữ liệu cần so sánh giá trị trung bình, một cột chứa nhóm yếu tố. Lưu ở định dạng CSV.

Sử dụng các lệnh sau đây để đọc dữ liệu:

library(readr)

sosanh <- read.csv("đường dẫn đến tệp CSV")

pairewise.t.test (sosanh$x, sosanh$g, p.adjust.method = "holm", paired = TRUE, alternative = "two.side")

 


ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register