Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân…

taì liệu  

  RSS

ngoctu
(@ngoctu)
Active Member
Joined:1 year  ago
Posts: 7
17/04/2017 10:14 pm  

dạ thầy, thầy cho e xin tài liệu về:

1. hiệu chỉnh khí quyển

2.Các nguồn ảnh trong nghiên cứu rừng ngập mặn


Triet Mac liked
ReplyQuote
hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
25/04/2017 5:42 pm  

1. Hiệu chỉnh khí quyển đối với Sentinel 2:

-  https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_User_Handbook 

- https://www.researchgate.net/publication/296694594_Atmospheric_Correction_in_Sentinel-2_Simplified_Level_2_Product_Prototype_Processor_Technical_Aspects_of_Design_and_Implementation

- https://www.researchgate.net/publication/301220224_Processing_Sentinel-2_data_with_ATCOR

- http://www.rese.ch/pdf/atcor3_manual.pdf

- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZltCNqL_TAhXMkZQKHSOMBxkQFgg_MAY&url=https%3A%2F%2Flandsat.usgs.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2FLandsat8-SR-Vermote.pdf&usg=AFQjCNHDg3IuQ_gIMS5Yo69ZOYA0DjoX0w

2. Các nguồn ảnh đối với RNM

- Em tìm thêm ở mục Tài liệu của trang oceanrs.com, đã có rất nhiều. 

- http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/37/1/012034/pdf

- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahaH4qL_TAhWEJJQKHb3AAeIQFghJMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2072-4292%2F7%2F11%2F14360%2Fpdf&usg=AFQjCNFYsOA8BQCbaN7056iPs2wKBE8G7Q

- http://ubimap.csis.u-tokyo.ac.jp/ciu2015/Proceedings/Full_Paper/G2_Mangrove%20Mapping%20and%20Change%20Detection%20Using%20Multi-temporal%20Landsat%20imagery%20in%20Hai%20Phong%20city,%20Vietnam.pdf

 

Edited: 12 months  ago

Triet Mac liked
ReplyQuote
hnthang
(@hnthang)
Estimable Member Admin
Joined:3 years  ago
Posts: 192
11/05/2017 12:04 pm  

Thầy gửi em tiếp một số tài liệu. Lưu ý tài liệu "Spatiotemporal Variation in Mangrove Chlorophyll Concentration Using Landsat ", hình 3 có phản xạ phổ của các loài RNM khác nhau. Em căn cứ thêm vào đây để biện luận về việc sử dụng các băng phổ trong chỉ số Chlorolphyll Index. Ngoài ra, căn cứ vào các bảng 4, 5, 6 để đánh giá thêm mức độ tương quan giữa CI green với hàm lượng Chlorohpyll của các loài cây ngập mặn khác nhau. 

Đoạn cuối, trước mục "5. Conclusion", tác giả có khuyến cáo việc dùng các bặng cận biên đỏ của ảnh Sentinel 2. Tuy nhiên, trong trường hợp của ta, việc sử dụng CI Green có kết quả nhỉnh hơn một chút so với CI red nên em vẫn sử dụng CI Green. 

Lưu ý: Tác giả áp dụng các chỉ số phổ đối với ảnh Landsat 8 nên kết quả sẽ có sai khác với ảnh Sentinel 2 - là ảnh em đang làm. 

Em tham khảo chính ở bài báo này: 

Spatiotemporal Variation in Mangrove Chlorophyll Concentration Using Landsat 8

và đọc thêm một bài này để bổ sung vào phần tổng quan cũng như kết qủa. 

1. Satellite Images for Monitoring Mangrove Cover Changes in a Fast Growing Economic Region in Southern Peninsular Malaysia

2. Estimating Chlorophyll Content in a Mangrove Forest Using a Neighbourhood Based Inversion Approach

Edited: 12 months  ago

ReplyQuote
  
Working

Please Login or Register