Hội thảo Our Ocean lần thứ 5 – Bali, Indonesia

http://ourocean2018.org/images/logo.png

Được tổ chức từ năm 2014, hội thảo Our Ocean là diễn đàn lớn liên quan đến nhiều vấn đề hải dương, nghề cá và biến đổi khí hậu. Năm 2018, hội thảo được tổ chức ở Bali, Indonesia từ 29-30/10/2018. Chủ đề chính của hội thảo năm nay là:

ĐẠI DƯƠNG CỦA CHÚNG TA – DI SẢN CỦA CHÚNG TA

OUR OCEAN – OUR LEGACY

Các diễn đàn thảo luận chính gồm (chủ đề để gửi bài):

– Khu bảo tồn biển (Marine Protected Area)

– Biến đổi khí hậu (Climate Change)

– Nghê cá bền vững (Sustainable Fisheries)

– Ô nhiễm biển (Marine pollution)

– Kinh tế xanh bền vững (Sustainable blue economy)

– An ninh hàng hải (Maritime security)

http://ourocean2018.org/images/includes/homeintro.jpg

Chi tiết về hội thảo được đăng tại:

http://ourocean2018.org/

Soulextremely

Comments are closed.