Thông tin liên lạc trao đổi việc làm ngành Thủy sản

Mẫu thông tin được lập nhằm tạo một cơ sở dữ liệu nhỏ vớii thông tin liên lạc của sinh viên đã tốt nghiệp và có việc làm. Mục đích để sinh viên các khóa sau có điều kiện trao đổi thêm về tính chất công việc và kinh nghiệm phỏng vấn trước khi các em tốt nghiệp. Phần thảo luận được thực hiện riêng giữa các thành viên, phần này chỉ cung cấp thông tin liên lạc từ các cựu sinh viên.
Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ các em. Nguồn thông tin các em cung cấp sẽ là dữ liệu tham khảo vô giá với các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp!

Để cung cấp thông tin, các bạn sinh viên có thể truy câp vào mẫu Google Form theo địa chỉ sau:

MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN

Chi tiết thông tin liên hệ có thể được xem ở bảng sau:

BẢNG THÔNG TIN LIÊN HỆ

Soulextremely

Comments are closed.