Tài liệu học tập học phần Bản đồ và Phân vùng chức năng

Tài liệu học tập

Hà Nam Thắng. Bản đồ và phân vùng chức năng. Bài giảng, 2016.

Tài liệu tham khảo

Xác địng trọng số của các biến đầu vào theo kĩ thuật AHP (Analytical Hierarchy Process)

Tính trọng số theo phương pháp AHP với công cụ Excel

Tính trọng số theo phương pháp AHP với công cụ Easy AHP

Tài liệu thêm về AHP:

Tính các tham số lambda, CI, và CR trong qúa trình phân tích theo phương pháp AHP

Hướng dẫn đơn giản cho người mới làm quen với AHP

Tài liệu thêm về Fuzzy

Nguyễn Văn Định. Bài giảng môn học Logic mờ và ứng dụng.

Hiểu đơn giản về logic mờ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.