Bài báo chuyên ngành (đã mở) trên tạp chí Khoa học và Công nghệ biển

Tập 15, số 3 (2015)

  1. Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS đánh giá quá trình biến động đường bờ và đóng mở cửa đầm Ô Loan (Phú Yên) từ năm 1965 – 2014.
  2. Nghiên cứu phân bố không gian các rạn san hô tại đảo Lý Sơn sử dụng công nghệ viễn thám và GIS

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ BIỂN Ở VIỆT NAM

2. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH

3. SOFT CORALS (OCTOCORALLIA: ALCYONACEA) IN LY SON ISLANDS, THE CENTRAL OF VIETNAM

4. ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRÊN RẠN SAN HÔ VÙNG BIỂN VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN

5. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỬA SÔNG NAM Ô (ĐÀ NẴNG)

6. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁ NGỰA VẰN (HIPPOCAMPUS COMES, CANTOR, 1850) Ở VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA

7. SỰ THAY ĐỔI CỦA QUẦN XÃ CÁ RẠN THEO CÁC KIỂU HÌNH THÁI RẠN SAN HÔ

8. TOXICITY OF SOME MARINE SNAILS RESPONSIBLE FOR RECENT FOOD POISONINGS IN VIETNAM

9. SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 – 2008)

10. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN ĐẠI

11. MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHỤC HỒI THẢM CỎ BIỂN Ở HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

12. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI

13. ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TIỀM NĂNG BẢO TỒN HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN Ở VEN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI

14. THỰC VẬT NỔI (PHYTOPLANKTON) VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ VÀ PHỤ CẬN

15. MÔ HÌNH CHU TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG HỆ SINH THÁI BIỂN ÁP DỤNG CHO VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ

16. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THEO DÕI VÀ TÍNH TOÁN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC PHAN THIẾT

17. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI

18. TRỮ LƯỢNG TỨC THỜI VÀ PHÂN BỐ NGUỒN LỢI CÁ CHỈ VÀNG (SELAROIDES LEPTOLEPIS) Ở VÙNG BIỂN PHÍA NAM VIỆT NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ÂM

19. INDIVIDUAL VARIATION OF TOXICITY IN THREE VIETNAMESE TOXIC MARINE PUFFER SPECIES

20. KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM DẦU ĐẾN CÁC RẠN SAN HÔ Ở MỘT SỐ KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM

21. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO LƯỢNG GIÁ KINH TẾ CÁC TỔN THẤT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DO SỰ CỐ Ô NHIỄM DẦU TÁC ĐỘNG LÊN CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VIỆT NAM

22. ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM, TỈNH QUẢNG NAM

23. VAI TRÒ CỦA RỪNG NGẬP MẶN LÀM GIẢM SÓNG BÃO TẠI KHU VỰC ĐẠI HỢP (KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG)

24. CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG

25. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRỒNG PHỤC HỒI SAN HÔ TẠI QUẦN ĐẢO CÔ TÔ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

26. APLICATION NUMERICAL MODEL TO STUDY ON MAXIMUM TURBIDITY ZONES IN BACH DANG ESTUARY

27. MAPING AND DETECTING FALLOWED AREA OF CULTIVATED TIGER SHRIMP PONDS OF COASTAL PROVINCES BY USING REMOTE SENSING DATA

28. ENVIRONMANTAL CONFLICTS IN THE COASTAL ZONE OF HAI PHONG CITY

29. DISTRIBUTION OF SHRIMP AND CRAB LARVAE IN SEAGRASS BED AT CUA DAI ESTUARY, QUANG NAM PROVINCE (2009-2010)

30. TÁC DỤNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN ĐẾN BỒI TỤ NỀN ĐÁY Ở VÙNG VEN BỜ BÀNG LA (ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG)

31. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA

32. NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM

33. SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC MUỐI DINH DƯỠNG TẠI VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG MÊ KÔNG

34. THÀNH PHẦN, MẬT ĐỘ VÀ SỰ PHÂN BỐ TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT VÙNG ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH

35. NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM

36. PREMILINARY ESTIMATION RESULTS OF IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MARINE FISHERIES IN VIETNAM BY USING PRODUCTION FUNCTION

37. MONTHLY AVERAGE DISTRIBUTION OF CHLOROPHYLL IN EASTERN SEA FROM AUGUST 2011 TO JULY 2012

39. BIOLOGICAL PRODUCTION OF PLANKTON COMMUNITY IN THE MARINE REGION OF TRUONG SA ARCHIPELAGO

40. AFFECTS OF LIGHT AND NUTRIENT IN ARTIFICAL SEEDLING PRODUCTION FROM ZYGOTES OF SARGASSUM POLYCYSTUM C. AGARDH

41. RESEARCH ON LANDSCAPE CHARACTERISTICS OF CORAL ISLANDS IN THE TRUONG SA ARCHIPELAGO

42. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU NUÔI CÁ BIỂN BẰNG LỒNG BÈ ĐIỂN HÌNH: TRƯỜNGHỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁT BÀ – HẢI PHÒNG

43. MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM KHU VỰC ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI BẰNG MÔ HÌNH DELFT-3D

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.