Tài liệu học tập và tham khảo GIS NTTS

Tài liệu học tập:

Hà Nam Thắng. Bài giảng Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) trong nuôi trồng thuỷ sản, 2016.

Tài liệu thực hành:

 1. Lớp dữ liệu vector đầm phá Thừa Thiên Huế
 2. Lớp dữ liệu vector ranh giới xã tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. Lớp dữ liệu ranh giới cấp xã, huyện, tỉnh của Việt Nam
 4. Lớp dữ liệu ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại đầm Lập An (Thừa Thiên Huế) năm 2016. Dữ liệu bao gồm các điểm định vị ao tôm (lưu ở định dạng Shape File và CSDL Spatialite); một ảnh TIFF được tổ hợp và chuyển hệ tọa độ từ ảnh vệ tinh Sentinel 2
 5. Điểm định vị thu mẫu nước ngày 3/10/2017

Trường hợp dữ liệu được nén ở định dạng ZIP (hoặc RAR), các em có thể sử dụng phần mềm 7ZIP, một ứng dụng nén và giải nén miễn phí, tương thích với hầu hết các định dạng nén hiện nay. Ứng dụng có thể được tải tại đây.

Tài liệu tham khảo:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

 1. Phần mềm QGIS
 2. Phần mềm ArcGIS
 3. Hướng dẫn phần thực hành
 4. Hướng dẫn cơ bản về cơ sở dữ liệu SpatialLite

Tài liệu đọc thêm:

Tài liệu tiếng Việt

 1. Trần Bạch Giang. Giới thiệu hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam. 2003.
 2. IMOLA. Báo cáo quy hoạch nghề khai thác cố định ở đầm phá huyện Hương Trà. 2011.
 3. Đào Trọng Tâm. Khai thác phần mềm Google Earrth.
 4. Một số ví dụ của GIS trong đánh giá hiện trạng và tìm vùng nuôi trồng thủy sản phù hợp

Tài liệu tiếng Anh

 1. FAO. Advances in Geographic Information Systems and Remote sensing for fisheries and aquaculture. 2013.
 2. Karen C. Setoa, , Michail Fragkias. Mangrove conversion and aquaculture development in Vietnam: A remote sensing-based approach for evaluating the Ramsar Convention on Wetlands. Journal of Global Environmental Change, 17 (2007) 486-500.
 3. Leonardo Disperati, Salvatore Gonario Pasquale Virdis. Assessment of land-use and land-cover changes from 1965 to 2014 in Tam Giang-Cau Hai Lagoon, central Vietnam. Journal of Applied Geography, 58 (2015) 48-64.
 4. Fabio Carocci, Gabriella Bianchi, Paul Eastwood, Geoff Meaden. Geographic information systems to support the ecosystem approach to fisheries.
 5. James McDaid Kapetsky, José Aguilar-Manjarrez. Geographic information systems, remote sensing and mapping for the development and management of marine aquaculture.
 6. Geoffery J. Meaden, James M. Kapetsky. Geographical information systems and remote sensing in inland fisheries and aquaculture.
 7. Vasilis D.Valavanis. Geographic Information System in Oceanography and Fisheries. Taylor & Francis H. 2002.

Leave a Reply

Your email address will not be published.