Chuyên đề thảo luận GIS NTTS QLNLTS48 2016

Dưới đây là tên chuyên đề kèm theo liên kết tải các bài viết dành cho buổi sinh hoạt chuyên đề học phần GIS NTTS. Các em chia thành 4 nhóm nhỏ, sau đó bốc thăm ngẫu nhiên để chuẩn bị bài.

Yêu cầu về nội dung: Dịch sát và tóm lược các tài liệu, trình bày lại dưới dạng thuyết trình.

Yêu cầu về hình thức trình bày và chấm điểm: tham khảo thêm ở bài viết này.

Tên các chuyên đề:

Chuyên đề nhóm 1: GIS và quản lý tổng hợp đới bờ (ICZM)

GIS và ICZM 1

GIS và ICZM 2

Chuyên đề nhóm 2: GIS và quản lý nuôi trồng thủy sản

GIS và Aquaculture 1

GIS và Aquaculture 2

Chuyên đề nhóm 3: GIS và quản lý rừng ngập mặn

GIS và Mangrove 1

GIS và Mangrove 2

Chuyên đề nhóm 4: GIS và quản lý cỏ biển

GIS và Seagrass 1

GIS và Seagrass 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.