Yêu cầu trình bày và cách tính điểm seminar

Từ năm 2016, chuyên đề của các học phần “Ứng dunjg GIS trong NTTS”; “Bản đồ và phân vùng chức năng” được thực hiện theo hướng tự học của sinh viên. Theo đó, các nhóm chủ động tìm kiếm ý tưởng, xây dựng đề cương, tự hoàn thành một chuyên đề rất nhỏ theo hai yêu cầu sau:

 • Sử dụng ít nhất một công cụ phân tích không gian hoặc biên vẽ bản đồ có trong học phần.
 • Sử dụng kiến thức liên quan đến nuôi trồng thủy sản hoặc quản lý nguồn lợi thủy sản.

Dưới đây là các yêu cầu và khung điểm cụ thể cho một bài seminar. Các em chú ý để hoàn thành theo đúng yêu cầu.

 1. Nội dung: Chuyên đề được trình bày bằng power point, bao gồm các phần (i) đặt vấn đề, (ii) mục tiêu, (iii) kết quả và thảo luận, (iv) kết luận. Phần (i) và (ii) phải trình bày được tính cần thiết và mục tiêu cụ thể của chuyên đề. Phần (iii) phải đưa ra được các kết quả tương ứng với mục tiêu đề ra, phần thảo luận có thể bao trùm tất cả kết quả hoặc tập trung vào những kết qủa quan trọng nhất. Phần (iv) phải bám sát mục tiêu và nội dung, không kết luận chung chung hoặc thiếu so với những gì đưa đã đưa ra.
 2. Thời gian: 15 phút cho phần trình bày và 10 phút thảo luận
 3. Hình thức bài trình bày: mạch lạc, gọn gàng, khuyến khích sử dụng hình ảnh, đồ thị và từ khóa trong bài.
 4. Khung điểm: điểm được tính theo phần trăm như sau:
  1. Nội dung và hình thức của chuyên đề: 70%
  2. Người trình bày: 20%
  3. Thảo luận: 10%

Một số gợi ý về chuyên đề:

 • Thành lập bản đồ hiện trạng nuôi trồng thủy sản, bao gồm nuôi ao, nuôi lồng, nuôi hồ.
 • Thành lập bản đồ hiện trạng các nghề khai thác cố định như nò sáo, lưới…
 • Bản đồ các khu vực sông, hồ phù hợp nuôi trồng thủy sản
 • Bản đồ các khu vực dịch vụ thủy sản
 • Bản đồ các khu vực sản xuất giống thủy sản
 • Bản đồ các cảng khai thác thủy sản
 • Phân vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản
 • Phân vùng về chất lượng nước
 • Phân vùng nuôi trồng thủy sản
 • Phân vùng khai thác thủy sản

Đặc biệt, các em nên sử dụng Google Earth Pro như một công cụ chính để lấy dữ liệu từ thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.