Chuyên đề học phần Quản lý chất lượng nước trong NTTS các nhóm năm 20151

Dưới đây là tên chuyên đề tương ứng với các nhóm học phần quả lý chất lượng nước năm 2015. Các em chủ động tìm hiểu, hoàn thành các nội dung theo yêu cầu:

Nhóm 1 (8 nhóm):
Nhóm 1-1: Vi khuẩn có lợi và vai trò của chúng trong quản lý chất lượng nước
Nhóm 1-2: Vai trò của tảo trong nuôi trồng thủy sản
Nhóm 1-3: Tìm hiểu ảnh hưởng của thức ăn đến môi trường nước trong ao nuôi tôm
Nhóm 1-4: Tìm hiểu các phương pháp gây màu nước phổ biến
Nhóm 1-5: Tìm hiểu sự biến động của độ kiềm trong ao nuôi thủy sản và ảnh hưởng của độ kiềm đến tôm nuôi
Nhóm 1-6: Tìm hiểu sự biến động và các biện pháp quản lý yếu tố pH trong ao nuôi thủy sản
Nhóm 1-7: Tìm hiểu ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến chất lượng nước trong quá trình nuôi tôm
Nhóm 1-8: Tìm hiểu vai trò và khả năng sử dụng nước ngầm trong nuôi tôm trên cát ở các vùng ven biển

Nhóm 3 (8 nhóm):
Nhóm 3-1: Tìm hiểu về các loại vôi được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
Nhóm 3-2: Tìm hiểu quá trình hình thành phèn, hiện tượng xì phèn và cách thức xử lý trong nuôi trồng thủy sản
Nhóm 3-3: Tìm hiểu đặc điểm dinh dưỡng của một số loài tảo có ích trong nuôi trồng thủy sản và quá trình vận dụng gây và quản lý màu nước trong quá trình nuôi
Nhóm 3-4: Tìm hiểu cơ sở hình thành và nội dung các bộ quy chuẩn chất lượng nước áp dụng cho nuôi trồng thủy sản
Nhóm 3-5: Tìm hiểu các phương pháp xử lý nước bằng hóa học và sinh học trước và sau khi nuôi tôm
Nhóm 3-6: Tìm hiểu vai trò và ảnh hưởng của chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản
Nhóm 3-7: Tìm hiểu quá trình suy thoái chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
Nhóm 3-8: Tìm hiểu các nguyên lý sinh thái quản lý chất lượng nước và mô hình nuôi tôm sinh thái

Nhóm 4 (2 nhóm):
Nhóm 4-1: Tìm hiểu sự biến đổi màu nước trong ao nuôi thủy sản
Nhóm 4-2: Tìm hiểu mối liên hệ giữa sự biến động O2, CO2 và quá trình phát triển của tảo trong ao nuôi thủy sản

Danh sách các nhóm có thể được tải về từ địa chỉ sau: http://daotaodh.huaf.edu.vn/dslop/

Các em đánh tên học phần theo yêu cầu, sau đó tải danh sách nhóm để phục vụ quá trình học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published.