Tài liệu học tập và tham khảo QLCLN trong NTTS

Tài liệu học tập

 1. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm. “Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản”. Giáo trình, 2016.
 2. SUMA. Sổ tay thực hành nuôi tốt cho bán thâm canh ở Việt Nam. 2005

Tài liệu tham khảo tiếng Việt

 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự án quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản. 2014.
 2. Bùi Đắc Thuyết. Xử lý nước thải từ các ao nuôi thâm canh: các giải pháp sinh học và định hướng nghiên cứu.
 3. Bộ Thủy sản (cũ). Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. 2006.
 4. Lê Anh Tuấn. Nước cho nuôi trồng thủy sản trong chiến lược quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học. Số 2, 2008.
 5. Nguyễn Thế Anh. Nghiên cứu giải pháp sử dụng nước ngầm thay thế nước cấp từ hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp cung cấp cho các khu nuôi thủ sản. Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. Số 43, 12/2013.
 6. Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ – điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.
 7. Nguyễn Thanh Mai. Nghiên cứu phân lập, nuôi cấy In Vitro tảo Silic nước mặn Cheatoceros calcitrans Paulsen, 1905 và ứng dụng sinh khối tảo làm thức ăn cho tôm he chân trắng (Paneaus vannamei). Tạp chí Khoa học và Phát triển công nghệ, tập 12, số 13, 2009.
 8. Tạ Văn Phương, Trần Văn Việt, Trương Quốc Phú. Nghiên cứu sự tích lũy đạm lân trong ao nuôi tôm sú thâm canh mùa mưa ở Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học, 2007:8. 132-138.
 9. Lưu Đức Điền và nnk. Đánhg giá hiện trạng chất lượng nước các ao tôm nuôi thâm canh ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
 10. Trương Văn Đàn và nnk. Nghiên cứu xử lý tổng ammoni ni tơ (TAN) trong nước thải nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở công ty CP Trường Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 11. Bộ TNMT. Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. 2015.
 12. Bộ TNMT. Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 2015.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

 1. LeRoy Creswell. Phytoplankton culture for Aquaculture Feed. 2010.
 2. FAO. Use of algae and aquatic macrophytes as feed in small-scale aquaculture. 2009.
 3. Claude E. Boyd. Pond water aeration systems. Aquaculture Engineering 18(1): 9-40, 1998.
 4. Sanikarn Tunsutapanich et al. Energy performance evaluation of Aerators for Shrimp farming. The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006).
 5. Claude E. Boyd. Dissolved oxygen dynamics in Shrimp and other Aquaculture ponds.

Thảo luận về NTTS

 1. Hỏi đáp – Thảo luận về Nuôi trồng thủy sản tại trang web Việt Linh
 2. Tư vấn – Thảo luận về thủy sản (tạp chí thủy sản)

Leave a Reply

Your email address will not be published.