Hội thảo ứng dụng GIS 2015

Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 sẽ được tổ chức tại trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy cô và bạn đọc quan tâm có thể chuẩn bị bài trình bày theo các mốc thời gian sau đây:

Nội dung Thời gian
Tóm tắt (tiếng Việt và Anh không quá 300 từ) 15/4/2015
Thông báo chấp nhận tóm tắt 30/4/2015
Hạn cuối nộp bài toàn văn 30/6/2015
Thông báo chấp nhận bài toàn văn 30/7/2015
Hạn cuối nộp bài hoàn chỉnh và đăng ký hội thảo 30/8/2015
Hội thảo chính thức 6-9/10/2015

Trang web chính thức của hội thảo có thể xem ở đây: http://gisconference.org/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.